แจ้งการจัดส่งสินค้า เดือน สิงหาคม - กันยายน 2562

วันที่ส่ง
ชื่อ-จังหวัดที่ส่ง
รหัสพัสดการส่ง
11 กันยายน 62
คุณอรอุมา จ.ชลบุรี
แจ้งรายบุคคล
6 กันยายน 62
คุณทองใบ จ.บุรีรัมย์
แจ้งรายบุคคล
6 กันยายน 62
คุณขาว จ.นครราชสีมา
แจ้งรายบุคคล
4 กันยายน 62
คุณสาวิตรี จ.ชลบุรี
แจ้งรายบุคคล
4 กันยายน 62
คุณสุรีรัตน์ จ.กทม.
แจ้งรายบุคคล
2 กันยายน 62
คุณน้ำทิพย์ จ.จันทบุรี
แจ้งรายบุคคล
1 กันยายน 62
คุณอันธิกา จ.ปราจีนบุรี
แจ้งรายบุคคล
24 สิงหาคม 62
คุณสุวรรณา จ.ปทุมธานี
แจ้งรายบุคคล
27 กรกฎาคม 62
คุณทวี จ.นครราชสีมา
แจ้งรายบุคคล