แจ้งการจัดส่งสินค้า เดือน มี.ค.- พ.ค. 2563

วันที่ส่ง
ชื่อ-จังหวัดที่ส่ง
ขนส่ง
27 พฤษภาคม 63
คุณสมบูรณ์ จ.กทม.
J&T Express
26 พฤษภาคม 63
คุณชนัดดา จ.บุรีรัมย์
J&T Express
24 พฤษภาคม 63
คุณอมร จ.กทม.
Ems ปณ.ไทย
31 มีนาคม 63
คุณมุกดา จ.กทม.
Ems ปณ.ไทย
16 มีนาคม 63
คุณทัศนีย์ จ.สุรินทร์
Ems ปณ.ไทย
13 มีนาคม 63
คุณนงค์นุช จ.สุพรรณบุรี
Kerry
10 มีนาคม 63
คุณจันทร์สุดา จ.อุทัยธานี
Ems ปณ.ไทย
7 มีนาคม 63
คุณสุทิน จ.ระยอง
Ems ปณ.ไทย
6 มีนาคม 63
คุณกรรณิการ์ จ.แพร่
Ems ปณ.ไทย
5 มีนาคม 63
คุณภูวดล จ.ประจวบคีรีขันธ์
Ems ปณ.ไทย
4 มีนาคม 63
คุณภาวิณี จ.ขอนแก่น
Ems ปณ.ไทย
3 มีนาคม 63
คุณอัญชิสา จ.ภูเก็ต
Ems ปณ.ไทย
2 มีนาคม 63
คุณศิริรัตน์ จ.กระบี่
Ems ปณ.ไทย